Mini­ma­lis­tický dom – Vipp

Prí­by­tok s kapacitou pre 4 osoby

Pre každého oblúbenca mini­ma­lizmu a čistého dizajnu je tento projekt splneným snom. Tento mini­ma­lis­tický dom žiari jed­no­du­chos­ťou, ale aj pre­pra­co­va­nými prv­kami. Jednotnú atmo­sféru reflektuje tmavý nádych exte­ri­éru a taktiež inte­ri­éru, ktorý však pôsobí veľmi hodnotne a príjemne.  Minimalistický dom je určený pre 4 osoby. Dán­ska firma s názvom Vipp vytvo­rila toto koncepčné býva­nie, ktoré je možné zrealizovať na akomkoľvek mieste na svete. Kon­štruk­cia je vyro­bená z pozin­ko­va­nej ocele a skla s pôdorysnou plochou tak­mer 56 m2. Realizácia je možná s kom­plet­ným zaria­de­ním v časovom horizonte len do 5 dní. Kom­paktný dvoj­pod­lažný prí­by­tok s kapacitou pre 4 osoby a jeho čistý dizajn mu umož­ňuje dokonale sply­núť s oko­li­tou kra­ji­nou a integrovať sa tak do prostredia v ktorom sa momentálne nachádza. Projekt rodinného domu tak ponúka riešenie na splnenie individuálnych požiadaviek pri zachovaní funkčnej a výtvarne čistej architektúry.

Mini­ma­lis­tický dom - pre­sk­lené plochy a otvorený pries­tor

Mini­ma­lis­tický dom je zaria­dený množ­stvom dopl­n­kov od spo­loč­nosti Vipp, ktoré pre svojich klientov ponúkajú. Bezprostredný, ničím nerušený kontakt interiéru a exteriéru je hlavným argumentom pre obývanie tohto unikátneho rodinného domu. Exteriér a jeho snaha o minimalizmus, bez náznaku o vonkajšiu exhibíciu. Veľké pre­sk­lené plochy a vnú­torný otvorený pries­tor tvo­ria jedi­nečný koncept známy pod názvom Vipp Shel­ter. Mor­ten Bo Jen­sen sa vyjad­ril, že: „cie­ľom nebolo vytvo­riť oby­čajný dom a ani jeden z mno­hých mobil­ných domov. Vipp má základy vo výrobe prie­my­sel­ných objek­tov, a preto nám umož­ňuje tento objekt defi­no­vať ako obý­va­teľný, hyb­ridný a funkčný.“ Jediné čo ťa určite nepo­teší, je cena tohto projektu, ktorá vás nepoteší. Cena také­hoto domu sa pohy­buje okolo 536 000 € bez nákla­dov na pre­pravu a inšta­lá­cie na mieste. Nie je možné požia­dať o pris­pô­so­be­nie alebo aké­koľ­vek úpravy a zmeny podľa požiadaviek. Kupca ho musí milovať na prvý pohľad.

Foto: vipp.com

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať