Moderné bývanie v Alpách je snom každého kreatívca

Poze­mok leží na str­mom svahu blízko sedla Passo del Cavallo. Moderné bývanie stojí na čis­tine medzi stro­mami, vo výške 700 met­rov nad morom. V blíz­kosti sa nachá­dza frek­ven­to­vaná diaľ­nica, ktorá spája údo­lia Trom­pia a Sab­bia. Oko­litá kra­jina sa vyzna­čuje doli­nami, ktoré sa otvá­rajú sme­rom na juh. Zo severu je sedlo orá­mo­vané zele­nými horami a vápen­co­vými vrchmi. Moderné bývanie  sa nachá­dzame v blíz­kosti mesta a jeho ruchu, ale záro­veň má dosta­točné súkro­mie a kon­takt s oko­li­tou prí­ro­dou.

Sta­vebné mate­riály

Odrá­žajú vzťah medzi domom a kra­ji­nou. Moderné bývanie  “vyrastá” zo sever­nej časti pozemku a splýva s teré­nom. Tomuto kon­ceptu je pris­pô­so­bené aj mate­riá­lové rie­še­nie. Na fasá­dach boli pou­žité trvácne a prí­rodné mate­riály. Archi­tekti umiest­nili hlavnú poby­tovú terasu obko­le­senú hmo­tou domu na severnú stranu. Z vykon­zo­lo­va­nej juž­nej časti sa otvá­rajú pohľady do údo­lia a na mesto.

Koncept

Kon­cept tejto unikátnej vily sa pod­ria­ďuje oko­li­tej kra­jine a vychá­dza zo zlo­ži­tého tvaru pozemku na ktorom sa nachádza. Vzniká tu vyvá­žený vzťah medzi ľud­ským zása­hom a prí­ro­dou. Dom má nepra­vi­delný pôdo­rys v tvare pís­mena C s tera­sou orien­to­va­nou na sever s výhľa­dom na hory. Stavba je tvo­rená troma hmo­tami s rôz­nou výš­kou ras­tú­cou od seve­ro­zá­padu, kde je dom zapus­tený do terénu. V prvej hmote sú tri spálne, dve so spo­loč­nou kúpeľ­ňou a oknami orien­to­va­nými na terasu. Hlavná spálňa dis­po­nuje vlast­nou kúpeľ­ňou a oknami sa otvára na západ. V dru­hej hmote s výš­kou 3,5 až 4,5 metra je  obý­va­cia izba vo forme otvo­re­ného pries­toru, ktorý je vlo­žený medzi terasu a kra­jinu. Uzav­retá strana miest­nosti je cha­rak­te­ri­zo­vaná krbom a veľ­kop­loš­ným zask­le­ním na juž­nej strane.Uprostred terasy je zasadený javor, ktorý prináša kus prírody do srdca domu.

Autor projektu: arch. Camillo Botticini v spolupráci s arch. Lucia Fanetti Ing. Paolo Dellana arch. Giorgia Guseo arch. Stefano Farina, Foto: Ni­colò Ga­le­azzi

Viac zaujímavostí z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať