Legenda sa vracia- Favorit

Legenda sa vracia, značku Favorit vzkriesil slovenský podnikateľ.

Favo­rit Cze­cho­slo­va­kia ohlá­sil pred rokom veľký come­back a začal znovu vyrá­bať legen­dárne bicykle a tak vrá­tiť značke stra­tený lesk. Bicykle budú luxus­ným tova­rom. Vyrá­bajú sa na mieru a ručne. Favo­rit bol tým naj­lep­ším, na čom sa dalo jaz­diť. Kto ho mal, bol fra­jer, kto ho nemal, zasnene po ňom túžil.” – pri­po­mína ria­di­teľ spo­loč­nosti Richard Galo­vič. Prvý favo­rit uzrel svetlo sveta v roku 1950 v Roky­ca­noch, kde sa začal vyrá­bať ako závodný cestný model typu F1 pre čes­kých repre­zen­tan­tov. Od tej doby jeho sláva stú­pala závrat­nou rých­los­ťou a to aj mimo východný blok. Bicykle našich otcov a dedov si vzal znovu do parády tím pod vede­ním Richarda Galo­viča, ktorý si k práci pozval naprí­klad dizaj­néra J.Tomana. Ten má na sta­rosti rede­sign pôvod­ného loga Favo­rit z 80. rokov minu­lého sto­ro­čia.

Podľa jeho slov sa úpravy týkali pre­dov­šet­kým vyčis­te­nia tva­rov alebo pri­da­nia úplne nových upra­ve­ných pís­men. „Logo je v pod­state nové, no základný pocit z neho zostáva, je to stále Favo­rit“ – hovorí Toman Ak chceš vedieť, čo je drina, kúp si bicy­kel Ukra­jina, ak chceš letieť ako šíp, kúp si bicy­kel Favo­rit.“ hovo­rie­valo sa. Ako šíp budeš môcť opäť letieť aj ty, ak máš našet­re­ných okolo 2 490 eur. To je totiž základná cena tejto legendy. Nové tri pro­to­typy, ktoré odka­zujú na slávnu tra­dí­ciu značky, teda na ručnú výrobu tra­dič­ným spô­so­bom, sa vyrá­bajú už od marca. Tech­nicky sa bicykle pris­pô­so­bili potre­bám dneš­ných cyk­lis­tov. Môžeš si dokonca vybrať aj mate­riál, z kto­rého bude vyro­bený rám plus rôzne dopl­nky. Za prí­pla­tok zhruba 1 340 eur dosta­neš aj elek­tro­nické rade­nie pre­vo­dov, ktoré sa ovláda tla­čid­lom.

Viac zaujímavosti z oblasti dizajnu a architektúry: DIZAJN , ARCHITEKTÚRA

Zdieľať